dimecres, 10 d’abril del 2013

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIAConvocatòria d’Assemblea Ordinària
Dia: Diumenge, 19 de Maig de 2013
Hora: 12 del migdia
Lloc: Davant de l’església de Sant Julià de Coaner

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
2. Donar compte de les altes i moviment d’associats
3. Elecció d’una persona com a membre de la junta directiva
4. Informació de les activitats realitzades des de la darrera assemblea de març de 2012.
5. Estat de comptes
6. Projectes existents
7. Suggeriments i torn obert de paraules

Com a president de l’Associació Amics de Coaner, convoco a tots els associats i associades a l’Assemblea Ordinària, que tindrà lloc el dia i hora i amb l’ordre del dia indicats. Per a la bona marxa de l’entitat i dels seus objectius, és positiu que hi puguem ser presents el nombre màxim de persones associades.
Us agraïm la participació. Atentament,
Josep Ars i Oliva